ubvr - Westerlund - 1966


band eff (Å) FWHM (Å)
u 3650 100
b 4280   65
v 5190 100
r 5990   80